Avtal om tömning

Varje hushåll ska ha ett sopkärl för brännbart avfall samt tömning av kärlet. Avtal om tömning ingås med ett sophämtningsföretag.

Kontaktuppgifter till sophämtningsföretag

Tömningsintervall

Sopkärlet ska tömmas minst varannan vecka. Vintertid, det vill säga från oktober till slutet av april, kan tömningsintervallet vara högst fyra veckor om avfallet får plats i sopkärlet. För en- och tvåpersonshushåll som har lite avfall kan tömningsintervallet vara fyra veckor året runt.

Om du komposterar bioavfallet i en värmeisolerad kompostbehållare kan avfallsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall. Tömningsintervallet kan då vara högst åtta veckor. Förlängt tömningsintervall söks hos Sydösterbottens avfallsnämnd.

Avfallsnämndens blanketter

Gemensamt sopkärl

Om du har lite avfall kan du komma överens med närliggande fastigheter om att dela på ett gemensamt sopkärl. Användarna av ett gemensamt kärl får bo högst en kilometer från varandra i tätortsområden och högst tre kilometer från varandra i glesbygdsområden.

När du börjar eller slutar använda ett gemensamt sopkärl ska du göra en anmälan till Sydösterbottens avfallsnämnd.

Avfallsnämndens blanketter

Övrigt avfall

Dagligt brännbart avfall som inte kan återvinnas läggs i det brännbara avfallet i sopkärlet hemma. Övrigt avfall lämnas till bland annat ekopunkterna och återvinningsstationerna.