Ekoavgiften är en grundavgift för avfallshanteringen enligt avfallslagen. Ekoavgiften betalas av alla hushåll och ägare av fritidsbostäder inom Botniarosks område. Ekoavgiften faktureras en gång per år.

Med ekoavgiften finansieras bland annat mottagningsställen, mottagning av farligt avfall, rådgivning och information. Den täcker även kostnaderna för avfallshanteringsmyndighetens verksamhet. Den täcker inte transport och behandling av det avfall som hämtas från fastigheterna.

Storleken på ekoavgiften för enfamiljshus beräknas utifrån antalet personer i hushållet. För flervånings- och radhus beräknas avgiften som en fast avgift per bostad, och den faktureras via bostadsbolaget. Ekoavgiften är en offentligrättslig avgift som kan drivas in utan domstolsbeslut. Ekoavgiften beräknas enligt följande (från den 1 januari 2011):

Avgiftsklass

€/år
moms 0 %

€/år
moms 24%

Bostad med en person  20,00 24,80
Bostad med två personer 33,00 40,92
Bostad med tre eller fler personer 38,00 47,12
Rad- och flervåningshus, per bostad 30,00 37,20
Fritidsbostäder vars ägare betalar en ekoavgift
till Botniarosk för en stadigvarande bostad
11,00 13,64
Övriga fritidsbostäder 14,00 17,36

 

Övergå till e-faktura!

Du kan ta emot fakturor från Botniarosk till din egen nätbank som e-faktura. E-faktura är ett tryggt sätt, utvecklat av bankerna, att ta emot och betala fakturor elektroniskt.

Gör så här:

Gör ett e-fakturaavtal i din egen nätbank.
Välj i nätbanken Oy Botniarosk Ab från förteckningen över fakturautställare.

Skriv in fakturans referensnummer från den senaste fakturan som uppgift för identifiering av faktureraren.
Faktureraren får ett meddelande om ibruktagande av e-faktura.

Oy Botniarosk Ab sänder i fortsättningen fakturorna till din nätbank.
När du får en faktura från oss ber vi dig även öppna bilagorna. De innehåller aktuell information.

Kunder som får fakturor med flera kundnummer bör göra ett avtal skilt för varje kundnummer.

Se närmare uppgifter om e-faktura från din egen nätbank.

Om du inte använder nätbanken kan du ta i bruk direktbetalning. Då får du med posten ett meddelande om fakturan och banken debiterar ditt konto på förfallodagen enligt avtal, på samma sätt som när man tidigare använde direktdebitering.