Personuppgiftsansvarig

Namn: Oy Botniarosk Ab
FO-nummer: 1051319-2
Adress: Rådhusgatan 1 A 3, 64100 Kristinestad
Telefonnummer: 010 19 34 00
E-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att erbjuda avfallshanteringstjänster till kunderna samt att utföra lagstadgade och andra uppgifter i enlighet med delägaravtalet mellan kommunerna. Vi samlar endast in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och hantera kundrelationer. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på lagstiftning som är förpliktande för Botniarosk eller på samtycke av den registrerade eller på avtal mellan kunden och Botniarosk.

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

• För att utföra tjänster
Hit hör bland annat kundtjänst, fakturering, utredning av oklarheter och annan användning av personuppgifter inom administrativa uppgifter.
• Kundkommunikation, fakturering av ekoavgifter
Vi behandlar dina personuppgifter både vid fakturering av ekoavgifterna och för utskick av informationsmaterial (t.ex. väggkalendern).
• För att genomföra undersökningar, kundenkäter och utlottningar
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med undersökningar, tävlingar, kundenkäter och utlottningar. Uppgifterna används för att utveckla tjänsterna.
• För att följa lagstiftningen
Personuppgifter kan behandlas för att fullgöra lagstadgade skyldigheter när det gäller avfallshanteringen i kommunerna inom verksamhetsområdet. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i dessa fall bland annat att tillhandahålla avfallshanteringstjänster, hantera kundrelationer och tillgodose kundernas rättigheter och skyldigheter. Till dessa skyldigheter hör till exempel behandling och mottagning av avfall samt fakturering och kundtjänst som hänför sig till dessa uppgifter.

 

Insamling av personuppgifter och normala källor

Personuppgifter samlas in
• av personen själv när han eller hon lämnar sina uppgifter till kundtjänsten eller använder våra tjänster
• i den utsträckning tillämplig lagstiftning tillåter, till exempel från fastighetsdatasystemet, befolkningsdatasystemet eller företags- och organisationsdatasystemet.

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter

• grunduppgifter såsom förnamn och efternamn, kontaktuppgifter såsom adress, vid behov telefonnummer eller e-postadress. Vid inkassoärenden behandlar vi även personbeteckningar.
• uppgifter om kundrelationen, till exempel faktureringsuppgifter och fastighetsuppgifter
• uppgifter som hänför sig till undersökningar, enkäter och utlottningar, till exempel svar och kontaktuppgifter samt eventuella videor och fotografier i samband med kampanjer
• andra uppgifter som definieras från fall till fall på basis av ditt samtycke.

 

Lagringstid för uppgifterna

Personuppgifter lagras endast så länge
• det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen av uppgifterna
• lagstiftningen kräver att uppgifterna ska lagras.
Föråldrade eller onödiga uppgifter lagras inte, och bolaget försöker se till att de personuppgifter som lagras är aktuella. Behovet av att lagra personuppgifterna bedöms varje år, och om det inte längre finns någon grund för lagring raderas uppgifterna.

 

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter som ingår i kundregistren lämnas vid behov ut till utomstående personer och organisationer enligt följande:
• när våra entreprenörer behandlar personuppgifter på uppdrag av oss och för vår räkning i enlighet med våra instruktioner (t.ex. skötarna av återvinningsstationerna)
• på särskild begäran kan uppgifter i ett register lämnas ut till myndigheterna inom de gränser som gällande lagstiftning tillåter och förpliktar
• för att genomföra undersökningar för vår räkning (till exempel kundenkäter).

Personuppgifterna överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Elektroniska feedbackformulär och blanketter för ekoavgifterna

På vår hemsida finns elektroniska blanketter med vilka du kan anmäla ändringar i de uppgifter som ligger till grund för ekoavgifterna. Anmälan kan även göras per post genom att du returnerar den blankett som följer med fakturan, ringer vår kundtjänst eller skickar e-post till adressen för faktureringen.

Dessutom kan du skicka feedback, även anonymt om du så önskar.

De uppgifter som samlas in med blanketterna sparas inte på vår hemsida, utan de skickas från blanketterna för ekoavgifterna till e-posten för faktureringen, medan feedbacken skickas till e-posten för kundtjänsten.

 

Besök på hemsidan

Vår hemsida är öppen för alla, och man behöver inte registrera sig för att bläddra på hemsidan. På hemsidan används endast cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera. Uppgifter om besökare samlas bara in via ovanstående blanketter.

 

Skydd av registret

Vi vidtar ändamålsenliga åtgärder (inklusive fysiska, digitala och administrativa åtgärder) för att skydda personuppgifter så att uppgifterna inte försvinner, förstörs eller används på ett felaktigt sätt och mot olovlig åtkomst eller utlämnande. Endast de personer som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

 

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas, kontrollera de uppgifter om dig själv som har lagrats i registret och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras. I vissa situationer har du rätt att be att behandlingen begränsas, motsätta dig behandlingen eller be att dina uppgifter raderas. Notera dock att personuppgifter som måste sparas enligt exempelvis bokföringslagen inte kan raderas. En skriftlig begäran om kontroll av uppgifter skickas undertecknad till Botniarosk.

Uppgifterna kan kontrolleras avgiftsfritt högst en gång per år.