De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna är lokala föreskrifter som utfärdas med stöd av avfallslagen. Syftet med dem är att främja verkställigheten av avfallslagen med beaktande av de lokala förhållandena. Syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är vidare att förhindra den fara och skada för hälsan och miljön som avfall eller avfallshantering medför och att bidra till att prioriteringsordningen iakttas.

Sydösterbottens avfallsnämnd fattar beslut om avfallshanteringsföreskrifterna inom Botniarosk Ab:s verksamhetsområde.

Se avfallshanteringsföreskrifterna