Oy Botniarosk Ab är en expert inom avfallshantering som ordnar sina delägarkommuners avfallshanteringstjänster i enlighet med delägaravtalet och bolagsordningens principer samt lagstiftningen.

Vi producerar högklassiga och kostnadseffektiva avfallshanteringstjänster. Kännetecknande för verksamheten är växelverkan och kundorienterad verksamhet. Vi vägleder till en hållbar livsstil och arrangerar betjänande mottagningspunkter för avfall. Ansvarsfull verksamhet, öppen information och växelverkan med våra intressentgrupper är viktiga för oss.

I första hand återvinns och återanvänds materialet som vi tar emot.

Vi beaktar kraven på personal- och datasäkerhet och reserverar tillräckliga resurser för att säkerställa dessa. Vi ser till att personalen utbildas och vi satsar på arbetshälsa.

Vi förbinder oss att i vår verksamhet kontinuerligt förbättra nivån på miljöskyddet och förhindra miljöförstöring. Vi deltar i utvecklandet av avfallshanteringen på regional och nationell nivå.

Oy Botniarosk Ab har godkänt denna verksamhetspolicy 21.3.2019.